بیل گیتس

بیل گیتس و جوان مسلمان

از بیل گیتس ثروتمند ترین انسان روی زمین پرسیدند: از تو ثروتمند تر هم هست؟ گفت: بله فقط یک نفر…