شکار عجیب یک ماهی

شکار و شکارچی در حیات وحش جزئی جدا نشدنی در چرخه طبیعت هستند.