شب قدر

حقیقت شب قدر

«قدر» در لغت به معنای اندازه و اندازه گیری است . (۱) «تقدیر» نیز به معنای اندازه گیری و تعیین…